Yerli yazılımın altın çağı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
İhracatı son 4 yılda 250 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkan yerli yazılım, 4.5G ile birlikte altın çağına ulaşacak. YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş, “2023’e kadar bölgesel merkez olacağız“ dedi.

17kasim-yerliyazilim-altincagi-800

Mo­bil in­ter­net hı­zı­nı 3G’­ye gö­re 10 kat da­ha ar­tı­ra­cak olan 4.5G sa­ye­sin­de yer­li ya­zı­lım pa­za­rın­da bü­yük bir sıç­ra­ma bek­le­ni­yor.
HEDEF BÖLGESEL MERKEZ
Bu­nun en bü­yük ne­de­ni yer­li ürün kul­la­nım şar­tı­nın yüz­de 45’le­re ka­dar ula­şı­yor ol­ma­sı. 1 Ni­san 2016’dan iti­ba­ren kul­la­nı­ma su­nu­la­cak olan bu hiz­met ay­nı za­man­da ken­di ala­nın­da dün­ya mar­ka­la­rı çı­kar­mak için de bü­yük bir fır­sat ola­rak gö­rü­lü­yor. BU­GÜ­N’­ün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Ya­zı­lım Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (YA­SAD) Baş­ka­nı Do­ğan Ufuk Gü­neş4.5G’­nin dev­re­ye gir­me­siy­le Türk ya­zı­lım­cı­la­ra özel­lik­le mo­bil ta­raf­ta önem­li bir fır­sat pen­ce­re­si açı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
İSTİKRAR YENİDEN YAKALANIR
Güneş “Ye­ni dö­nem­de akıl­lı şe­hir, akıl­lı ev, akıl­lı tra­fik, mo­bil sağ­lık ve ma­ki­ne­ler ara­sı ile­ti­şim uy­gu­la­ma­la­rı ta­ma­men yer­li ya­zı­lı­mın önü­nü aça­cak. Ya­ni bu alan­da böl­ge­sel mer­kez ola­ca­ğız. Ye­ni hü­kü­met­le bu eko­no­mik is­tik­ra­rı ye­ni­den ya­ka­la­ya­ca­ğı­z” de­di.4.8 TRiLYON $’LIK PAZAR

Gü­neş, dün­ya ya­zı­lım pa­za­rı­nın 4.8 tril­yon do­lar­lık bü­yük­lü­ğe ulaş­tı­ğı­na da dik­kat çe­ke­rek şu bil­gi­le­ri ver­di: “Tür­ki­ye­’de pa­zar 7 mil­yar do­la­ra çıktı. Yılı 1 milyar dolarlık ihracatla kapatacağız. Bu dört yılda 750 milyon dolarlık artış demek. 10 yıl için­de dün­ya ya­zı­lım pas­ta­sın­dan yüz­de 1 bi­le pay al­sak bu 50 mil­yar do­lar eder. Ya­ni 500 mil­yor do­lar­lık ih­ra­cat he­de­fi­nin yüz­de 10’u bu­ra­dan ge­le­bi­lir.”

DEVLET DESTEĞi BÜYÜKUlu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler ta­ra­fın­dan yer­li ya­zı­lı­mın ter­cih edil­me­siy­le il­gi­li dev­le­tin bü­yük des­te­ği ol­du­ğu­nu an­la­tan Gü­neş şun­la­rı söy­le­di: “Yer­li­lik oran­la­rıy­la il­gi­li özel­lik­le Es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın bü­yük kat­kı­la­rı ol­du. Bu viz­yon yer­li üre­ti­mi da­ha da güç­len­di­re­cek. Ka­mu­da da yer­li kul­la­nım teş­vik edi­li­yor.”

MURAT GÜLDEREN – BUGÜN GAZETESİ

 

Benzer Konular...